Головна » Наука та освіта » Категорії діалектики в філоософіі

Категорії діалектики в філоософііУ діалектиці є ряд закономірностей, конкретизують і доповнюють її основні закони. Вони виражаються в категоріях. Закони та категорії діалектики існують у філософській системі, де і визначається її зміст. Найголовніші, основні й істотні поняття в тієї чи іншої наукової дисципліни називають категоріями. Пріоритет відкриття діалектичних законів і формування категорій належить німецькому філософу Г. Гегелем.

Такі категорії діалектики, як «сутність і явище» відображають загальні форми навколишнього предметного світу і його вивчення людиною. Сутність - це внутрішнє (імпліцитне) зміст предмета, яке виражається в єдності всіх різноманітних і суперечливих форм його існування, а явище - це зовнішні (експліцитні) форми його буття, виявлення (прояв) цього предмета. Категорії «сутність і явище» в людському мисленні означають перехід від розмаїття існуючих форм предмета до його внутрішньої сутності.

«Форма і зміст» - це категорії діалектики, де вміст є визначальною стороною цілого і являє собою єдність властивостей предмета, його внутрішніх процесів, взаємозв'язків елементів, а форма - це спосіб існування і прояви змісту.

«Необхідність і випадковість» - ще одна пара діалектичних категорій, які конкретизують розуміння характеру залежності явища, що виражають різні типи зв'язків, ступінь детермінації явища. Випадковість - відображення, здебільшого, зовнішніх, незначущих, одиничних проявів дійсності, а необхідність характеризується закономірною зв'язком внутрішніх, стійких, повторюваних зв'язків і відносин дійсності.

«Причина і наслідок» - це категорії діалектики , які відображають загальну форму зв'язку і взаємодії явищ. Причина - це явище, яке визначає, детермінує, обумовлює інше явище, яке називається наслідком. Слідство, яке виробляється причиною, залежить від певних умов. Одна причина при різних умовах може викликати різні наслідки. Різниця між причиною і умовою є відносною. Усяке умова в деякому відношенні може бути причиною, а причина в певному відношенні може бути умовою. Причина і наслідок знаходяться в діалектичній єдності: одні й ті ж причини в однакових умовах викликають одні й ті самі наслідки.

«Можливість і дійсність» - ще дві категорії діалектики, які відображають ступені розвитку всякого предмета чи явища в суспільстві, природу і людину. Говорячи про можливість як про діалектичної категорії, необхідно мати на увазі, що це реально існуюча тенденція еволюції явища або об'єкта, яка може виникнути на основі якої-небудь закономірності еволюції предмета і визначає її. Під дійсністю ж розуміють об'єктивно існуюче єдність закономірною взаємозв'язку еволюції явищ або предметів.

Наступні діалектичні категорії, які ми розглянемо, - «одиничне, особливе і загальне». Під одиничним будемо розуміти конкретне, обмежене в часі і просторі тіло, річ чи систему речей певної якості. Під особливим - діалектичну категорію, яка виражає дійсний предмет або явище в співвіднесенні його протилежних моментів - одиничного і загального. Особливе, як правило, розглядають як щось, що опосередковує відношення між одиничним і загальним. Під категорією загального будемо розуміти відображення об'єктивного єдності різноманітних явищ природи і суспільства в свідомості людини.

Таким чином, в даній статті ми розглянули основні категорії діалектики.