Головна » Наука та освіта » Історико-генетичний метод як один з головних в пізнанні минулого

Історико-генетичний метод як один з головних в пізнанні минулогоПодібно іншим галузям знань, історія як наука має своє визначення, предмет і об'єкт вивчення, цілі, а також прийоми і методи.

Визначення

Якщо говорити про визначення, то під історичною наукою мається на увазі система знань, що збирає конкретні відомості й осмислювати життя людського суспільства на різних етапах його існування. Звідси випливає, що об'єктом дослідження історичної науки є саме все людство, окремо взяті його сукупності і все воно в цілому. А предметом вивчення можна вважати кожну окрему цивілізацію чи кожен окремий народ, починаючи з моменту його виникнення, перших згадок про нього, і закінчуючи моментом зникнення або переродження в щось нове. При цьому дане суспільство розглядається не відокремлено, а у взаємозв'язках з іншими товариствами і цивілізаціями. 

Типологія методів вивчення історії як науки

Маючи у своєму арсеналі різноманітні методи дослідження, історія прагне до максимальної об'єктивності зроблених нею висновків і висновків. Тому, вивчаючи ту чи іншу епоху, кожен учений користується не одним, а кількома методами. До найбільш поширених належать:
  • метод порівняльно-історичний;
  • історико-генетичний метод;
  • історико-типологічний;
  • метод хронологічного дослідження;
  • історичний опис.


Про методи в подробицях

У кожного з них є свої характерні особливості, завдяки чому в сукупності вони дають об'єктивну картину досліджуваного історичного періоду.

При застосуванні порівняльно-історичного фахівець зіставляє, порівнює періоди розвитку однієї культури, а також кількох культур, які змінювали один одного. Такий підхід ще називають диахроническим методом.

При іншому підході зіставляються культури співіснуючі, культури-сучасниці або ж окремі їх прояви - це так званий синхронічний метод.

1. В історичній науці одним з найпопулярніших вважається історико-генетичний метод. Він являє інтерес тим, що досліджувана реальність разом з її властивостями, функціями, особливостями розкривається в контексті часу, на тлі її історичного руху. Своєрідність його полягає саме в тому, що генетичний метод дає можливість природніше, правдоподібніше відтворити досліджуваний об'єкт дослідження. Це досягається шляхом послідовного проникнення в минуле, щоб виявити причини вже наявних фактів, доконаних подій чи явищ. Є ще нюанс, що пояснює прихильність вчених-істориків цьому методу. Щоб виявити в процесі історичного розвитку співвідношення особистих, суб'єктивних факторів і об'єктивних, як то логіка політичної, ідеологічної і класової боротьби, розвитку економіки, необхідно застосувати все той же історико-генетичний метод.

2. Завдання хронологічного методу - вивчати, як виникли, формувалися, розвивалися історичні об'єкти відповідно до хронологічною послідовністю.

3. Прикладом реалізації методу історичного опису можна вважати таку ситуацію: знайдений письмовий історичне джерело. При його вивченні належить його описати, відповівши на питання про те, коли джерело був надрукований або написаний від руки. Місце написання пам'ятника? Автор твору? Що використовувалося автором в якості первинного джерела, який матеріал ліг в основу пам'ятника? Чи є він оригіналом чи це копія, а ісходник на даний момент відсутня? Чи справді джерело заслуговує серйозного до нього відношення і в якій мірі?

Таким чином, методи історичної науки - відмінний інструментарій для вивчення минулого своєї країни, свого народу, так само як і минулого всіх світових цивілізацій. У сукупності з допитливим розумом, чесністю і принциповістю дослідника, він може стати надійною опорою в пошуку відповідей на самі заплутані питання. Адже щоб знайти істину, часом мало володіти набором знань. Потрібно ще й вміти застосувати їх у певній послідовності і комбінаціях. Історико-генетичний метод вчить цьому і дозволяє подивитися на предмет дослідження з усіх боків.