Головна » Бізнес & Фінанси » Рекреаційні послуги та проблеми їх розвитку

Рекреаційні послуги та проблеми їх розвиткуРинкові відносини охопили всі галузі економіки, в тому числі і соціальну сферу, зокрема, рекреаційну. Поява ринків послуг є закономірним процесом економічного розвитку, де матеріалізується конкуренція, створюються умови для постійного підвищення якості обслуговування, диверсифікації послуг, зниження їх вартості і т.д.

Попит на рекреаційні послуги обумовлений необхідністю відновлення здоров'я широких верств населення, що пов'язано з погіршенням екологічної ситуації в країні, напруженим ритмом трудової діяльності, наявністю певних шкідливих звичок.

Визначається попит на рекреаційні послуги, насамперед, рівнем доходів, цінами на дані види послуг та їх якістю. Багато в чому попит на рекреаційні послуги, а разом з тим і ефективність функціонування рекреаційної галузі залежать від інформаційного забезпечення населення, від налагодженості механізму просування послуг, спрямованих на потенційних споживачів. Сутність процесу просування полягає в наданні інформації про прогресивний асортименті послуг, їх якість, ціну, умови та місце отримання і т.д

Формування рекреаційної сфери в умовах ринку вимагає від підприємств маркетингового підходу до організації надання рекреаційних послуг, передбачає не тільки розробку і впровадження маркетингових інструментів, спрямованих на формування попиту на рекреаційні послуги, а й спеціальних знань, в області теорії і практики маркетингу, досвіду обслуговуючого персоналу в галузі технології, послуги, психології, медицини.

Впровадження ринкових відносин у сфері рекреаційних послуг супроводжується якісними змінами в системі організації, управління і структури обслуговування населення. Результатом цього стає всебічна модернізація рекреаційної галузі, починаючи з об'єктів інфраструктури, реструктуризації форм власності, інформаційного забезпечення та закінчуючи комерціалізацією послуг.

Розвиток рекреаційної галузі та її складових спираються на нові технології організації сервісу, на інноваційний підхід до підбору та підготовки кадрів з високим рівнем освіти і кваліфікації.

Ринкові умови господарювання вимагають маркетингового підходу до ретельного проведення сегментації ринку за певними принципами, що дозволить виявити певні потреби у рекреаційних послугах окремих сегментів і запропонувати їм послуги відповідного рівня і якості.

Перехід до ринкових умов в рекреаційній сфері пов'язаний з низкою проблем, що гальмують розвиток галузі в нових умовах господарювання, це стосується перш за все:

- Низького рівня менеджменту і відсутності належної економічної підготовки керівників, як вищого рівня, так і керівників структурних підрозділів;

- Відсутність ресурсів для здійснення модернізації об'єктів рекреаційної інфраструктури і впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів;

- Недосконалості і нестабільності нормативно-правової бази функціонування суб'єктів рекреаційної сфери;

- Нерозвиненість матеріальної бази і низького рівня організаційного та ресурсного забезпечення надання рекреаційних послуг;

- Низькою активності підприємницької діяльності та неналежного комерціалізації рекреаційних послуг, стримує розвиток малого бізнесу в рекреаційній сфері;

- Відсутність маркетингових підходів до організації управління процесом надання рекреаційних послуг;

- Чи не отработанность механізмів застосування окремих маркетингових інструментів для вивчення ринку, визначення попиту на певні рекреаційні послуги, оцінки їх якості та споживчої вартості тощо.;

- Малій частки власності суб'єктів підприємництва в рекреаційній сфері, стримує приватну ініціативу з розвитку асортименту послуг;

- Відсутність конкуренції суб'єктів господарювання на ринку рекреаційних послуг, впливає на якість їх надання та асортимент.

Слід зазначити, що активізація бізнесу, який дозволяє сформувати достатню мережу малих підприємств в рекреаційній сфері, може стати основною організаційною формою, через яку значна кількість підприємців реалізують свої цілі і почнуть активну економічну діяльність.

Малі підприємства здатні реалізувати підприємницький потенціал економічно активного населення: організація пунктів харчування, мініготелях, зеленого туризму, транспортного обслуговування екскурсій і т.п.

Саме малий бізнес є тією організаційною формою надання рекреаційних послуг, який забезпечує реалізацію нововведень, належний рівень конкуренції, високу якість надання рекреаційних послуг.

Сьогодні в розвинених країнах малі підприємства є вагомим сектором ринкової економіки, який визначає темпи економічного зростання, структуру і якість валового національного продукту.

Ринок рекреаційних послуг охоплює різних учасників і зацікавлені сторони. До них відносяться суб'єкти ринку, що надають рекреаційні послуги, споживачі послуг, платники послуг, посередники, координатори, певні державні структури і т.д.

Кожен учасник у процесі організації та надання рекреаційних послуг розраховує на комерційний успіх, реалізує власні інтереси, і на підвищення своєї ролі, розширення сфери впливу, виходу на нові ринки збуту.

Конкуренція на ринку рекреаційних послуг створює всі необхідні передумови для істотного якості обслуговування, модернізації та диверсифікації послуг, формування і дотриманні якісно нових соціальних стандартів.